Chuyển tới nội dung

All Pokemon Generations Cross Stitch Patterns | Lord Libidan

epic pokemon generation 2 cross stitch pattern epic pokemon generation 3 cross stitch pattern epic pokemon generation 4 cross stitch pattern epic pokemon generation 5 cross stitch pattern epic pokemon generation 6 cross stitch pattern epic pokemon generation 7 cross stitch pattern epic pokemon generation 7 cross stitch pattern

Some of the most requested Pokemon patterns out there, and seen as some of the most epic; are Servotron’s epic Pokemon cross stitch patterns. We’ve compiled all 5 of Servotron’s patterns and an additional 6 and 7th generations by Shadow_Nova, showing the first 7 generations of Pokemon in the generation 5 Pokemon sprites. Each pattern is the same size, and uses the same 105 master colors. Stitch Count: 256w x 450h Finished Size: 18.3″ x 32.1″ or 46.4cm x 81.6cm (14ct) Number of colors: 105 (generation 1), 101 (generation 2), 105 (generation 3), 103 (generation 4), 101 (generation 5), 102 (generation 6) & 103 (generation 7) DMC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *